ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

หน้าแรก > การประชุมวิชาการ > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ > อบรมเชิงปฏิบัติการ การดื้อยาต้าน HIV ครั้งที่ 10

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การดื้อยาต้าน HIV ครั้งที่ 10

สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดื้อยาต้าน เอชไอวี" ครั้งที่ 10 วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 - 3 โรงแรม สุโกศล กรุงเทพฯ CME 13 credits