หน้าแรก > สมาชิก > > การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหาร วาระปี 2561-2562

หัวข้อ : การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหาร วาระปี 2561-2562

 

ที่ สชท. 926/2560

วันที่  8 พฤษภาคม 2560
 
เรื่อง    พิจารณารับรองนายกสมาคมและเลือกกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2561-2562
เรียน   สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย    
1.  สำเนาประกาศคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 1  ฉบับ  link download (1)
2.  บัตรรับรองนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน  1  ชุด (จัดส่งไปทางไปรษณีย์แล้ว)
3.  รายละเอียดผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน  1  ชุด  link download (2)
 
ตามที่  สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วาระปี 2559-2560 ตามรายละเอียดที่สมาคมฯ เคยแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบแล้วนั้น สมาคมฯ ใคร่ขอส่ง   บัตรรับรองนายกสมาคมและเลือกตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้สมัครฯ เพื่อให้ท่านพิจารณารับรองผู้สมัคร นายกสมาคม และเลือกกรรมการบริหาร ไม่เกิน 5 ท่าน ตามที่ท่านเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะผู้บริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วาระปี 2561-2562 
 
เมื่อท่านได้ดำเนินการแล้ว  ขอให้ส่งผลการรับรองและเลือกตั้ง (เฉพาะใบหน้า) ใส่ซองกลับมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
 
ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซอยศูนย์วิจัย
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยถือวันที่ในตราไปรษณีย์เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
ขอแสดงความนับถือ
ศาสตราจารย์นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง