สิทธิประโยชน์

หน้าแรก > Fellow > สิทธิประโยชน์ > สิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิก

หัวข้อ : สิทธิประโยชน์ การเป็นสมาชิก

 

·       ส่วนลด 10% จากค่าลงทะเบียนของบุคคลทั่วไป ในการลงทะเบียนงานประชุมของสมาคมฯ

·       วารสาร/ข่าวสาร ของสมาคมฯ ปีละ 3 ฉบับ

·       ส่วนลด 10% จากค่าหนังสือของสมาคม จากราคาขายบุคคลทั่วไป ในกรณีสั่งซื้อจากสมาคมโดยตรง

·       สิทธิในการสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกตลอดชีพฯ

อย่างน้อย  5 ปี

·       สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกตลอดชีพฯ

อย่างน้อย 1 ปี

·       สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกตลอดชีพที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 

 

*******************************************