สิทธิประโยชน์

หน้าแรก > Fellow > สิทธิประโยชน์ > สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

หัวข้อ : สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์กับผลปฏิบัติของสมาคมฯ โดยเสมอภาคกัน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ

ข้อ ๑๖. สมาชิกมีสิทธิ์เสนอแนะหรือแก้ไขวิธีการต่าง ๆ และขอมติที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๑๗. สมาชิกมีสิทธิ์เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่และการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ได้

ข้อ ๑๘. สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับ วารสารของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๙. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนที่อยู่ ที่ทำงาน หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลื่อนยศ ต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ข้อ ๒๐. สมาชิกสิ้นสุดสภาพลงด้วยเหตุผลหนึ่งเหตุใดต่อไปนี้
ก.    ตาย
ข.    ลาออกและคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
ค.    คณะกรรมการโดยเสียงส่วนใหญ่เกินกึ่งหนึ่งเห็นสมควรให้ออก

 

*****************************************************