02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

  • การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 “Bridging Science to Practice”
    วันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา จ.ชลบุรี
  • ประชาสัมพันธ์ หนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  • การเลือกตั้งนายกสมาคมและรับรองกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2563-2564

NEWS & ACTIVITIES

19 กรกฏาคม 2562

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 “Bridging Science to Practice”...

อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562

อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกสมาคมและรับรองกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2563-2564...

อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2562

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2562...

อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2562

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2562...

อ่านต่อ

14 พฤษภาคม 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

09 เมษายน 2562

รายการหนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย...

อ่านต่อ

03 เมษายน 2562

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "18th HIV/AIDS Workshop 2019"

อ่านต่อ

ACADEMIC