02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Handout

ปี พ.ศ. 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562
09 สิงหาคม 2562

หัวข้อ : Pitfall in clinical microbiology โดย อ. นพ.รองพงศ์ โพล้งละ

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562
08 สิงหาคม 2562

หัวข้อ : Pitfall in ATB use โดย รศ. นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562
07 สิงหาคม 2562

หัวข้อ : Antibiotic smart use โดย รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562
07 สิงหาคม 2562

หัวข้อ : Drug-resistant TB management โดย ผศ. นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562
07 สิงหาคม 2562

หัวข้อ : IC in need โดย ผศ. พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (5/5)
14 มิถุนายน 2562

หัวข้อ : Tropical infection Trick and tips วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (4/5)
14 มิถุนายน 2562

หัวข้อ : Pitfall in clinical microbiology วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (3/5)
14 มิถุนายน 2562

หัวข้อ : Common pitfall in TB infection control วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (2/5)
14 มิถุนายน 2562

หัวข้อ : Antifungal Stewardship วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (1/5)
14 มิถุนายน 2562

หัวข้อ : Antibiotic smart use วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา