02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

Regional ID education program

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2565
05 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4/2562
18 กันยายน 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562
09 กันยายน 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562
14 มิถุนายน 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา