02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

Notice

Young Investigators Awards
09 ตุลาคม 2562

Institut Mérieux - Infectious Diseases Association of Thailand (IDAT) joint award

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 สิงหาคม 2562

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 สิงหาคม 2562

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

Young Investigators Awards
07 พฤศจิกายน 2561

Institut Mérieux - Infectious Diseases Association of Thailand (IDAT) joint award

Siriraj Infectious Disease Conference 2018
24 มกราคม 2561

26-27 พฤษภาคม 2561: การอบรมระยะสั้น 28 พฤษภาคม 2561: การอบรมเชิงปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4 รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ