02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

ปี พ.ศ. 2565

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2565
04 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ชั้น 3-4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2565
31 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2565
29 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-16:00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2565
07 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2565
03 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:00 น. การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting