02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

Notice

APHFC 2021
28 พฤษภาคม 2564

Siriraj Infectious Disease Conference 2021
30 พฤศจิกายน 2563

The Third Siriraj Antimicrobial Stewardship (3rd SiAMS) Workshop
08 พฤศจิกายน 2562

28-29 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A โรงพยาบาลศิริราช

Siriraj Infectious Disease Conference 2020
08 พฤศจิกายน 2562

23-24 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

Young Investigators Awards
09 ตุลาคม 2562

Institut Mérieux - Infectious Diseases Association of Thailand (IDAT) joint award

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 สิงหาคม 2562

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 สิงหาคม 2562

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

Young Investigators Awards
07 พฤศจิกายน 2561

Institut Mérieux - Infectious Diseases Association of Thailand (IDAT) joint award

Siriraj Infectious Disease Conference 2018
24 มกราคม 2561

26-27 พฤษภาคม 2561: การอบรมระยะสั้น 28 พฤษภาคม 2561: การอบรมเชิงปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4 รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ