02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

ปี พ.ศ. 2562

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2562
21 มิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ธนะรัชต์ ชั้น 3 กองอายุรกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2562
14 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องแมนดาริน A–B โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2562
14 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ