02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Handout

VIDEO for Members

รับชมการบรรยายย้อนหลังการอบรมระยะสั้นประจำปี 2564
27 กรกฏาคม 2564

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 Online Virtual Meeting