02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

ปี พ.ศ. 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2562
03 เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ