Academic Activity

ขอเชิญรับฟังการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นด้านโรคติดเชื้อ 2557

ขอเชิญรับฟังการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นด้านโรคติดเชื้อ ในการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 40 ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น.