การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2558

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 2/2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.45 น.

ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

(Link 1) Case 1: "A 59-year-old Thai female presented with hoarseness for 2 months"

(Link 2) Case 2: "A 39-year-old male presented with acute fever with jaundice and abdominal pain for 1 day"

 

(Link 3) Case 3: "A 63-year-old woman presented with alteration of consciousness for 12 hours"