การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2558

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 3/2558

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ตึกอบรมวิชาการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

(Link 1) Case 1: A 67-year-old man presented with right eye swelling for 1 week
 
(Link 2) Case 2: A 40-year-old man presented with acute chest pain and fever for 4 days
 
(Link 3) Case 3: A 49-year-old-man with progressive dyspnea for 2 months