การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 3/2559

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 3/2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

(Link 1)Case 1:  "A 58-year-old Thai male with right eye protrusion for 1 week prior to admission"

(Link 2)Case 2: "A 67-year-old man presented with hoarseness for 2 weeks"

(Link 3) Case 3: "A 70-year-old male presented with altered mental status for 3 months"