หนังสือ

การติดเชื้อในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ (Infections in Solid Organ Transplant Recipients)

การติดเชื้อในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ 

Infections in Solid Organ Transplant Recipients

สำนักพิมพ์รามาธิบดี ขอเสนอหนังสือใหม่ เรื่อง "การติดเชื้อในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ (Infections in Solid Organ Transplant Recipients)" โดย รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือ "การติดเชื้อในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ" เล่มนี้ ผู้นิพนธ์ได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา และนำมาสรุปเป็นหลักการในการวินิจฉัย การดูแล และป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการติดเชื้อจากเชื้อที่จำเพาะแต่ละชนิด โดยมีการนำเสนอข้อมูลของการติดเชื้อในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยเพื่อมุ่งหวังให้นำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในเวชปฏิบัติ

ช่องทางการสั่งซื้อ : Facebook สำนักพิมพ์รามาธิบดี หรือ คลิกที่นี่