สมาชิก

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2564

ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2564

 

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ระเบียบ และรายละเอียดการขอรับทุน [Downlond Link (1)]

แบบฟอร์มการขอรับทุน [Downlond Link (2)]