การฝึกอบรม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

นโยบายการรับและการคัดเลือก

 • สาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบาย คณะกรรมการ หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่สอดคล้องกับศักยภาพในการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติไว้ตามเกณฑ์แพทยสภา เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใส และเท่าเทียมยุติธรรม
 • สำหรับผู้สมัครที่ได้รับทุนจากต้นสังกัด โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำหรับผู้ที่มีความพิการซึ่งต้องการความช่วยเหลือพิเศษ แต่ไม่ขัดขวางต่อการฝึกอบรม และปฏิบัติงาน สามารถเข้ารับการคัดเลือกได้
   

คุณสมบัติของผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 • ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   
 • เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร์
 • เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
 • เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
 • ผู้อบรมไม่มีภาระผูกพัน หรือติดทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
 • สนับสนุนผู้อบรมที่ได้รับทุนจากสถาบันที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ