02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 46

 

 

แบบทดสอบสำหรับเภสัชกร วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2563  >>> 

https://forms.gle/yCNCtCuPJjuciBAF6

 

เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำเป็นต้องทำแบบทดสอบ (วันต่อวัน)

 

เพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้เข้าร่วมฟังประชุมจริง

 

และมีผลผ่านการทำแบบทดสอบไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับคะแนน CPE

 

หมายเหตุ :: สามารถทำแบบทดสอบได้ 2 ครั้ง ถ้าทำครั้งแรกดูคะแนนแล้วไม่ผ่านสามารถทำได้อีกหนึ่งครั้ง แต่ถ้าทำไป 2 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน เข้าทำอีกคะแนนจะไม่ถูกบันทึกเข้าระบบ