02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

For the public

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอน ว่าด้วยเรื่องเชื้อโรค กับ ส้มตำปลาร้า (1/3)
-