02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Fellow

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2564

ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2564

 

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ระเบียบ และรายละเอียดการขอรับทุน [Downlond Link (1)]

แบบฟอร์มการขอรับทุน [Downlond Link (2)]

สำหรับดาวน์โหลด