02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

For the public

ข้อชี้แจงและข้อแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก (NEW)
คำแนะนำจากที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนไข้เลือดออก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรคสำนักงำนคณะกรรมการอาหารและยาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
File download (1) คำแนะนำสำหรับแพทย์
File download (2) คำแนะนำสำหรับประชาชน

สำหรับดาวน์โหลด