02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2565
ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมระยะสั้นประจำปี 2565
 
 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
 
>   ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายออนไลน์  คลิกที่นี่
   
>   อัตราค่าลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายออนไลน์ 1,800 บาท / ท่าน
 
     ฟรี หนังสืออบรมระยะสั้นประจำปี 2565 จำนวน 1 เล่ม
 
>   กำหนดการ & โปสเตอร์  [Downlond Link (1)]
 
>   โครงการจัดอบรมฯ  [Downlond Link (2)]
 
>   หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม  [Downlond Link (3)]
 
>   รายละเอียดการสนับสนุนสำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ [Downlond Link (4)]
 
 

สำหรับดาวน์โหลด