การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2559

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 3/2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น.

ณ ห้อประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

 

Case 1:คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“A 58-year-old Thai male with right eye protrusion for 1 week prior to admission”

Case 2: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

“A 67-year-old man presented with hoarseness for 2 weeks”

Case 3:คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“A 70-year-old male presented with altered mental status for 3 months”

สำหรับดาวน์โหลด