02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

แบบทดสอบสำหรับเภสัชกร
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2564
 
"Short course of Infectious Diseases 2021"
 
ระหว่างวันที่ 13-14  มีนาคม 2564 Online Virtual Meeting
 
สำหรับเภสัชกร
 
(CPE สูงสุด 12 Credits)
 
 
 
เภสัชกรผู้เข้าฟังบรรยายออนไลน์ จำเป็นต้องทำแบบทดสอบ (วันต่อวัน) เพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้เข้าร่วมฟังประชุมจริง
และมีผลผ่านการทำแบบทดสอบไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับคะแนน CPE
 
> ลิงก์สำหรับทำแบบทดสอบ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564: https://forms.gle/X3wvXVjWycLt5Wvr5
 
> ลิงก์สำหรับทำแบบทดสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564: https://forms.gle/HwY7UAQdokCFGkh49