02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

COVID-19

สร้างความเข้าใจ สอนวิธีการสวมใส่ และถอดหน้ากากอนามัย เพราะหน้ากากอนามัย ใช้ถูกต้องป้องกันโรคได้
-