02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 “Bridging Science to Practice”
การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45
 
ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
 
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
 
 
โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
 
  >   (ร่าง) กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 ดาวน์โหลด (1) 
 
  >   โครงการจัดประชุมฯ ดาวน์โหลด (2)
 
  >    หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
  >    อัตราค่าลงทะเบียน 
        ก่อน วันที่ 13 กันยายน 2562
              ::     สมาชิกสมาคมฯ   =  5,000 บาท
              ::     บุคคลทั่วไป        =  5,500 บาท
        หลัง วันที่ 13 กันยายน 2562         
              ::     สมาชิกสมาคมฯ   =   6,000 บาท 
              ::     บุคคลทั่วไป        =   6,500 บาท 
 
  >    แบบฟอร์มการลงทะเบียน, แผ่นพับ, โปสเตอร์ การสำรองห้องพัก อยู่ระหว่างการดำเนินการ สมาคมฯ จะอัพเดทให้ทราบต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย)
 
..........................................................................
 
 สำหรับบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมการประชุมฯ
  >   รายละเอียดการสนับสนุนการจัดนิทรรศการเวชภัณฑ์ฯ ดาวน์โหลด(3)

สำหรับดาวน์โหลด