คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (วาระปี พ.ศ. 2565-2567)


                    

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรรณพิศ สุวรรณกูล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์

อมร ลีลารัศมี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง

บุญมี สถาปัตยวงศ์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

กำธร มาลาธรรม
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
นายกสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
อุปนายก

อุปนายก

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง

ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
ปฎิคม

ปฎิคม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
นายทะเบียนและบรรณารักษ์

นายทะเบียนและบรรณารักษ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
เหรัญญิก

เหรัญญิก

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์

ชุษณา สวนกระต่าย
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิธร ลิขิตนุกูล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

รุจิภาส สิริจตุภัทร
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

โอภาส พุทธเจริญ
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

พันเอก

ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ
เลขาธิการ

เลขาธิการ