คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (วาระปี พ.ศ. 2557-2558)


                    

พันโท นายแพทย์

สมพนธ์ บุณยคุปต์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจาร์ นายแพทย์

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

นลินี อัศวโภคี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรรณพิศ สุวรรณกูล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์

อมร ลีลารัศมี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
นายกสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธวัชชัย จริยะเศษฐพงศ์
อุปนายก

อุปนายก

ผู้ช่วยศาตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง

เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
ปฏิคม

ปฏิคม

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
นายทะเบียนและบรรณารักษ์

นายทะเบียนและบรรณารักษ์

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิธร ลิขิตนุกูล
เหรัญญิก

เหรัญญิก

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

พันเอก นายแพทย์

ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ยุพิน ศุพุทธมงคล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

วินัย รัตนสุวรรณ
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

พลอากาศตรี

ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
เลขาธิการ

เลขาธิการ