คณะกรรมการสมาคม

คณะอนุกรรมการวิชาการ (วาระปี พ.ศ. 2565-2567)


                    

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

รุจิภาส สิริจตุภัทร
ประธานคณะอนุกรรมการฯ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

นันตรา สุวันทารัตน์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรพรรณ กู้มานะชัย
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภาคภูมิ พุ่มพวง
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์

ศรัญญู ชูศรี
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

อนุภพ จิตต์เมือง
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

พันเอก

ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ
เลขานุการ

เลขานุการ