คณะกรรมการสมาคม

คณะอนุกรรมการ Interhospital Case Conference on Infectious Diseases (ICCID) (วาระปี พ.ศ. 2565-2567)


                    

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

อาจารย์ นายแพทย์

ประวัฒน์ จันทฤทธิ์
ประธานคณะอนุกรรมการฯ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

อาจารย์ นายแพทย์

ภาคภูมิ พุ่มพวง
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

อาจารย์ นายแพทย์

รองพงศ์ โพล้งละ
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

พันโท

วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์

ศรัญญู ชูศรี
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศินุช รุจนเวช
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

อธิบดี มีสิงห์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ปาริชาติ สาลี
เลขานุการ

เลขานุการ