คณะกรรมการสมาคม

คณะอนุกรรมการวารสาร (วาระปี พ.ศ. 2565-2567)


                    

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธนา ขอเจริญพร
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
ประธานคณะอนุกรรมการฯ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

อาจารย์ นายแพทย์

จักกพัฒน์ วนิชานันท์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธันดร งามประเสริฐชัย
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

นันตรา สุวันทารัตน์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

อาจารย์ แพทย์หญิง

รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

อาจารย์ นายแพทย์

รองพงศ์ โพล้งละ
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

อธิบดี มีสิงห์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง

อังสนา ภู่เผือกรัตน์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

อาจารย์ นายแพทย์

ภาคภูมิ พุ่มพวง
เลขานุการ

เลขานุการ