คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (วาระปี พ.ศ. 2561-2562)


                    

พันโท นายแพทย์

สมพนธ์ บุณยคุปต์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจาร์ นายแพทย์

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

นลินี อัศวโภคี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรรณพิศ สุวรรณกูล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์

อมร ลีลารัศมี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง

บุญมี สถาปัตยวงศ์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

กำธร มาลาธรรม
นายกสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
อุปนายก

อุปนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธวัชชัย จริยะเศษฐพงศ์
ปฏิคม

ปฏิคม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
นายทะเบียนและบรรณารักษ์

นายทะเบียนและบรรณารักษ์

พันเอก

ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ
เหรัญญิก

เหรัญญิก

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์

ชุษณา สวนกระต่าย
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิธร ลิขิตนุกูล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

โอภาส พุทธเจริญ
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

พอพล โรจนพันธุ์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
เลขาธิการ

เลขาธิการ