คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (วาระปี พ.ศ. 2551-2552)


                    

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

มุกดา ตฤษณานนท์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

พันโท นายแพทย์

สมพนธ์ บุณยคุปต์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจาร์ นายแพทย์

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรรณพิศ สุวรรณกูล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์

อมร ลีลารัศมี
นายกสมาคม

นายกสมาคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธีระ ศิริสันธนะ
อุปนายก

อุปนายก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

วินัย รัตนสุวรรณ
เลขาธิการ

เลขาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
เหรัญญิก

เหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

กำธร มาลาธรรม
ประธานฝ่ายวิชาการ

ประธานฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์

ชุษณา สวนกระต่าย
นายทะเบียนและบรรณารักษ์

นายทะเบียนและบรรณารักษ์

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

นลินี อัศวโภคี
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิธร ลิขิตนุกูล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

พันเอก นายแพทย์

สมบัติ ลีลาสุภาศรี
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง