คณะกรรมการสมาคม

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ วาระปี พ.ศ. 2565-2567


                    

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
ประธานคณะอนุกรรมการฯ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์

ชุษณา สวนกระต่าย
รองประธานคณะอนุกรรมการฯ

รองประธานคณะอนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

กำพล สุวรรณพิมลกุล
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

พันเอก

ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

พลอากาศตรี

ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

นันตรา สุวันทารัตน์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

อาจารย์ แพทย์หญิง

นิรดา ศิริยากร
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ปาริชาติ สาลี
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

พจน์ อินทลาภาพร
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

อาจารย์ นายแพทย์

พัชรสาร ลีนะสมิต
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

อาจารย์ นายแพทย์

พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์

เมธี ชยะกุลคีรี
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

วรางคณา มั่นสกุล
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

อนุชา อภิสารธนรักษ์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง

อังสนา ภู่เผือกรัตน์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

โอภาส พุทธเจริญ
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรพรรณ กู้มานะชัย
เลขานุการ

เลขานุการ