คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (วาระปี พ.ศ. 2553-2554)


                    

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

มุกดา ตฤษณานนท์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

พันโท นายแพทย์

สมพนธ์ บุณยคุปต์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจาร์ นายแพทย์

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

นลินี อัศวโภคี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรรณพิศ สุวรรณกูล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์

อมร ลีลารัศมี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง

บุญมี สถาปัตยวงศ์
นายกสมาคม

นายกสมาคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธีระ ศิริสันธนะ
อุปนายก

อุปนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

กำธร มาลาธรรม
เลขาธิการ

เลขาธิการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

อนุชา อภิสารธนรักษ์
ปฏิคม

ปฏิคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

สมนึก สังฆานุภาพ
นายทะเบียนและบรรณารักษ์

นายทะเบียนและบรรณารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
เหรัญญิก

เหรัญญิก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิธร ลิขิตนุกูล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง