คณะกรรมการสมาคม

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย (วาระปี พ.ศ. 2565-2567)


                    

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง

ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
ประธานคณะอนุกรรมการฯ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

กำพล สุวรรณพิมลกุล
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธนา ขอเจริญพร
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์

ศรัญญู ชูศรี
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธันดร งามประเสริฐชัย
เลขานุการ

เลขานุการ