ความรู้สำหรับประชาชน

บทความ: ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
น.ท. พัทธยา เรียงจันทร์
หน่วยโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ยังเป็นปัญหาในทางการแพทย์ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา บางโรคมีผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง และอาจมีผลกับทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้ออีกด้วย ในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย การสังเกตอาการและการรักษาตลอดจนการป้องกัน 
 
1. โรคหนองใน มักเรียกกันโดยทั่วไปว่าหนองในแท้และหนองในเทียม ทั้งสองชนิดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นการติดเชื้อที่เกิดที่ทางเดินปัสสาวะส่วนปลาย ระยะการฟักตัวของโรคประมาณ 2-5 วันหลังได้รับเชื้อส าหรับหนองในแท้ และอาจนานกว่านี้ในโรคหนองในเทียม หนองในแท้มีอาการปวด แสบขัดของทางเดินปัสสาวะ อาการดังกล่าวจะชัดเจนในเพศชาย โดยหนองในแท้จะมีอาการมากว่าหนองในเทียม พบมีหนองข้นออกมาจากทางเดินปัสสาวะหนองในแท้มีอาการไม่ชัดเจนในผู้หญิง อาการปัสสาวะแสบขัดมีน้อยหรืออาจไม่มีเลย อาการอื่นที่อาจสังเกตได้เช่นการมีตกขาว การมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ที่สำคัญคือหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมการติดเชื้อจะลุกลามสู่มดลูก ปีกมดลูก เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นฝีในช่องท้อง และอาจมีผลทำให้ระบบการสืบพันธุ์เสีย ไม่สามารถมีบุตรได้ นอกจากนี้หากมีการกระจายของเชื้อเข้าสู่เลือดจะทำให้เชื้อกระจายไปทั่ว พบมีอาการของข้อนิ้วมือหรือนิ้วเท้าอักเสบ และติดเชื้อเป็นตุ่มหนองที่ผิวหนัง ปัญหาในด้านการรักษาของการติดเชื้อหนองในแท้ปัจจุบันคือเชื้อมีการดื้อต่อยาที่ใช้ในการรักษา ดังนั้นจึงควรติดตามผลการรักษาโดยเฉพาะการรักษาโดยยารับประทาน หากพบยังมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ การรักษาโรคหนองในแนะนำให้การรักษาทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมไปพร้อมกัน เนื่องจากพบการติดเชื้อร่วมกันได้การรักษาหนองในเทียมไม่ยาก เชื้อไม่ดื้อยา ที่สำคัญคือต้องรักษาผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้หายขาด ไม่กลับเป็นซ้า
 
อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลด