สมาชิก

News to Member


04 กรกฏาคม 2567

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ์, 10 พฤษภาคม, 10 สิงหาคม และ 10 พฤศจิกายน 2567

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


10 มิถุนายน 2567

การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2568-2570

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


18 เมษายน 2567

สมัครสมาชิก สมาคมปรสิตวิทยาฯ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


08 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแจ้งสิทธิสำหรับการลงสมัครและลงคะแนนเลือกตั้งฯ

การเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2568-2570

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


18 มกราคม 2567

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2567

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2567 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 กรกฏาคม 2566

APCCMI 2025

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


17 มีนาคม 2566

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2566

วันที่ 31 มกราคม 30 เมษายน 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 กุมภาพันธ์ 2566

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2566

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2566 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


18 กรกฏาคม 2565

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2565

วันที่ 31 มกราคม 30 เมษายน 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม 2565

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


28 มกราคม 2565

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2565

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2565 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


25 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการเลือกตั้ง

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 กันยายน 2564

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2564

มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


23 กรกฏาคม 2564

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2564

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2564 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กุมภาพันธ์ 2563

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2563

มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กุมภาพันธ์ 2563

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2562

มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 ธันวาคม 2562

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2563

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2563 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


10 กันยายน 2562

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2562

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป