สมาชิก

News to Member


08 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแจ้งสิทธิสำหรับการลงสมัครและลงคะแนนเลือกตั้งฯ

การเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2568-2570

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


18 มกราคม 2567

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ์, 10 พฤษภาคม, 10 สิงหาคม และ 10 พฤศจิกายน 2567

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


18 มกราคม 2567

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2567

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2567 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


07 พฤศจิกายน 2566

Common Consultation in Infectious Diseases

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


13 กรกฏาคม 2566

APCCMI 2025

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


17 มีนาคม 2566

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2566

วันที่ 31 มกราคม 30 เมษายน 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


22 กุมภาพันธ์ 2566

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2566

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2566 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


18 กรกฏาคม 2565

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2565

วันที่ 31 มกราคม 30 เมษายน 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม 2565

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


28 มกราคม 2565

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2565

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2565 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


25 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการเลือกตั้ง

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


01 กันยายน 2564

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2564

มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


23 กรกฏาคม 2564

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2564

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2564 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กุมภาพันธ์ 2563

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2563

มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 กุมภาพันธ์ 2563

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2562

มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


26 ธันวาคม 2562

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2563

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2563 (กรณีมีผู้ได้รับทุนในรอบที่ 1 ไปครบแล้ว จะไม่มีการพิจารณาทุนในรอบที่ 2)

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


10 กันยายน 2562

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2562

1-31 มีนาคม และ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป