Academic

02 มิถุนายน 2566 คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


02 มิถุนายน 2566 คำแนะนำการรักษาการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่วัณโรค


02 มิถุนายน 2566 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น


02 มิถุนายน 2566 เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567


02 มิถุนายน 2566 การให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป Long-acting Antibody: LAAB) สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อและการรักษาโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมแพทย์เฉพาะทาง


02 มิถุนายน 2566 APCCMI 2023 The Late-breaking Abstract Submission is Now Opened !


02 มิถุนายน 2566 Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2566


02 มิถุนายน 2566 การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2566