ความรู้สำหรับแพทย์

รายการความรู้สำหรับแพทย์


03 เมษายน 2562

โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี: องค์ความรู้ใหม่และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง

โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี: องค์ความรู้ใหม่และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ชิษณุ พันธุ์เจริญ, ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, วันล่า กุลวิชิต, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, อุษา ทิสยากร คณะแพทยศาสตร์ จุ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


03 เมษายน 2562

Autochthonous Leishmaniasis: an Emerging Zoonosis in Thailand

Autochthonous Leishmaniasis: an Emerging Zoonosis in Thailand Chusana Suankratay, M.D., Ph.D.

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


29 สิงหาคม 2557

Guidelines for Hospital-acquired and Ventilator–associated Pneumonia

April 23, 2007 Clinical Practice Guidelines for Prevention and Management of Adults with Hospital-acquired and Ventilator–associated Pneumonia Infectious Disease Association of Thailand Thor

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป