ความรู้สำหรับประชาชน

ข้อชี้แจงและข้อแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก (NEW)

คำแนะนำจากที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนไข้เลือดออก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรคสำนักงำนคณะกรรมการอาหารและยาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
File download (1) คำแนะนำสำหรับแพทย์
File download (2) คำแนะนำสำหรับประชาชน