ความรู้สำหรับประชาชน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 6-35 เดือน

 
 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 6-35 เดือน
 
โดย กองป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
 
โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
 >   หนังสือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน [Downlond Link (1)] 
 >    แผ่นภาพพลิก [Downlond Link (2)] 
 >    แผ่นพับ  [Downlond Link (3)]
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://dvpd.ddc.moph.go.th/content/view/128