ความรู้สำหรับประชาชน

บทความ: ไข้หวัด / ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่
 
อ.นพ.พอพล โรจนพันธุ์
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 
ไข้หวัดจัดเป็นการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนต้นที่พบได้บ่อย จากการสารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานผู้ป่วยเป็นไข้หวัดต้องได้รับการรักษามากกว่าหนึ่งพันล้านครั้งต่อปี ในประเทศไทยยังไม่มีการรายงานตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่เป็นที่ทราบกันดีถึงความชุกของโรคไข้หวัดในบ้านเรา ไข้หวัดพบได้บ่อยกว่าในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานรับเลี้ยงเด็ก
 
ไข้หวัดคืออะไร และทาไมเราจึงติดไข้หวัด?
.....
 
อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลด