ความรู้สำหรับประชาชน

บทความ: การติดเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์

การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
 
รศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 
เอชไอวี เป็นชื่อเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ส่วนโรคเอดส์ หมายถึงกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ได้เป็นแต่กำเนิด การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของโลกและประเทศไทย จากรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อสิ้นปีพ.ศ. 2555 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกประมาณ 35 ล้านคน สาหรับในประเทศไทยตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2527 มีรายงานผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกือบ 6 แสนคน แต่ในความเป็นจริงคาดว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1 ล้านคน และเสียชีวิตแล้ว 3 หมื่นราย ...
 
อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลด