02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

For the public

การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว