Handout

ปี พ.ศ. 2562


09 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562

หัวข้อ : Pitfall in clinical microbiology โดย อ. นพ.รองพงศ์ โพล้งละ

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


08 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562

หัวข้อ : Pitfall in ATB use โดย รศ. นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


07 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562

หัวข้อ : Antibiotic smart use โดย รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


07 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562

หัวข้อ : Drug-resistant TB management โดย ผศ. นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


07 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2562

หัวข้อ : IC in need โดย ผศ. พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (5/5)

หัวข้อ : Tropical infection Trick and tips วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (4/5)

หัวข้อ : Pitfall in clinical microbiology วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (3/5)

หัวข้อ : Common pitfall in TB infection control วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (2/5)

หัวข้อ : Antifungal Stewardship วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป


14 มิถุนายน 2562

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2562 (1/5)

หัวข้อ : Antibiotic smart use วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

กรรมการ, สมาชิก, บุคคลทั่วไป