Public Relation Meeting

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการโรคเบาหวาน สู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการโรคเบาหวาน สู่เบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission)

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567  

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 และ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2  ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร

วิทยาลัยแพทย์าสตร์พระมงกุฏเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Link สำหรับลงทะเบียน : https://web.i-regist.com/dmthai/index.php?r=register&project=2567-03

กำหนดการ